עינת - החלפת שטחי תעשיה ומבני משק

תוכנית שד/ מק/ 470/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: עינת - החלפת שטחי תעשיה ומבני משק
מספר: שד/ מק/ 470/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים בהסכמת בעלים ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע למעט הרחבת דרכים, הכל לפי סעיף 62 א א 1 לחוק התכנון והבניה (תיקון 43,התשנ"ה 1995).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןעינת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4779חלק6-10
4780חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשמ/ 103שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתשד/ 470/ 1חלוקה מחודשת של התכנית, ביטול ואיחוד חלקות קיימות, קביעת אזורים ויעדים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/07/2008תאריך פרסום: 15/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5832. עמוד: 3946. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2007
פרסום להפקדה ברשומות05/07/2007תאריך פרסום: 05/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5689. עמוד: 3427. שנה עברית: התשסז .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200703929/07/2007