על סרוב תכנית ג/ 10903 צורית גילון

ערר על החלטת ולקחש"פ 02/ חש/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית
שם: על סרוב תכנית ג/ 10903 צורית גילון
מספר: 02/ חש/ 8
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוועדה החליטה לאשר חלקית את בקשת העורר לבטל את מעמדה של
חלקה 60 גוש 19042 כקרקע חקלאית עפ"י תשריט שצורף לבקשה.
העורר מבקש לאשר לו 12 מגרשים למגורים ולבטל את מעמדם כקרקע חקלאית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10903צורית - שינוי לג / במ / 175ערר על
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית200300120/01/2003