על סרוב תכנית רח/ מק/ 2111/ 3/ א

ערר על החלטת ולקחש"פ 02/ חש/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית
שם: על סרוב תכנית רח/ מק/ 2111/ 3/ א
מספר: 02/ חש/ 4
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התכנית מבקשת לשנות יעוד של כ - 4 דונם ק. חקלאית לטובת תחנת דלק.
זכויות הבניה המבוקשות: 129 מ"ר + גגון לאי משאבות בשטח של 815 מ"ר.
גובהו המירבי של המבנה 5.5 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרח/ מק/ 2111/ 3/ אתוכנית רח/ מק/ 2111/ 3/ אערר על
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית200300120/01/2003