עמידר. תל-מונד

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עמידר. תל-מונד
מספר: הצ/ 5/ 1/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול דרך וחניה קיימים והתוויית דרך וחניה חדשים.קביעת מגרש ציבוריפתוח עבור מקלט. התוויית שביל. הקטנת קו בנין נקודתי מ - 5 מ' ל- 2 מ'

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
תל מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7800חלק75-77, 84, 145
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 26/ 1ביטול חלק מגבולות החלוקה הקיימת וחלוקת השטח מחדששינוי
תוכניתהצ/ 26/ 4הגדלת אחוזי בניה ושינוי קו בניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/02/1983תאריך פרסום: 10/02/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2891. שנה עברית: התשמג .