עמק 14, אתר C.

תוכנית מד/ 3/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: עמק 14, אתר C.
מספר: מד/ 3/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות ייעודי מגרשים בעמק 14. ביטול מגרשים לבנייני ציבור והגדלת השטח
הציבורי הפתוח וכל זאת על ידי :
א. שינוי ייעוד משטח לבנייני ציבור לשטח ציבורי פתוח.
ב. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח ושטח למסחר לדרך חדשה.
ג. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לשטח ציבורי פתוח משולב בחניה.
ד. הקמת מעון יום ומרכז קבילתי תומך קהילת מעון יום במגרש 3.
ה. הרחבת דרכים קיימות וצמצום דרכים קיימות.
ה. איחוד וחלוקה חדשה בהסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמודיעין-מכבים-רעותמודיעין-מכבים-רעותמודיעין-מכבים-רעות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5868חלק2, 75
5869חלק5-7, 10-124, 13
5870חלק37-4036, 41
5872חלק9-11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמד/ במ/ 3מודיעיןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים19/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות08/02/2010תאריך פרסום: 08/02/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6061. עמוד: 1847. שנה עברית: התשע .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט31/12/2009
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה09/12/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/11/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות10/05/2009
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית24/02/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/12/2007
פרסום להפקדה ברשומות26/12/2007תאריך פרסום: 26/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5753. עמוד: 1068. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים21/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2007. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2007. עיתון: עיתון יומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/11/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/10/2007
החלטה בדיון בהפקדה08/05/2007
קבלת תכנית25/02/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה