עמקא-גבעה

תוכנית ג/ 15331

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: עמקא-גבעה
מספר: ג/ 15331
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
איחוד וחלוקה מחדש כתוצאה מאיתור עתיקות בשטח התכנית והוספת 9 יח"ד.
עדכון הוראות התכנית עפ"י נוסח מבא"ת ותוספת הנחיות נופיות, פיתוח שטחים פתוחים , מגרשים וכבישים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד בתחום התכנית (החלפת שטחים בין היעודים השונים).
קביעת תכליות ושימושים מותרים ליעודי הקרקע בתכנית.
קביעת הוראות בניה והנחיות לעיצוב אדריכלי.
קביעת תנאים לבצוע התכנית.
מתן הנחיות לטפוח השטחים הפתוחים ולהסדרת השימוש בשטחים הציבוריים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעמקהעמקה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18686חלק20
18687חלק70-7228, 75-76
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8717שינוי יעוד - מושב עמקא.שינוי
תוכניתג/ 5567חלוקת מגרשים מחדש, עמוקהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/04/2007תאריך פרסום: 30/04/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5657. עמוד: 2564. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים15/04/2007תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/04/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/04/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/03/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/02/2007
החלטה בדיון באישור תכנית20/11/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות19/06/2006תאריך פרסום: 19/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5542. עמוד: 3829. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים01/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/05/2006
החלטה בדיון בוולק"ח01/08/2005
החלטה בדיון בהפקדה06/04/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/03/2005
קבלת תכנית22/12/2004