ערב אל עראמשה

תוכנית ג/ 826

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ערב אל עראמשה
מספר: ג/ 826
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת מגרשים לבניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעראמשה

תיאור המיקום:
ישוב: עראמשה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19741כל הגוש
19742כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/11/1967תאריך פרסום: 23/11/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1411. עמוד: 348. שנה עברית: התשכח .
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/1967
פרסום להפקדה ברשומות23/02/1967תאריך פרסום: 23/02/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1341. עמוד: 992. שנה עברית: התשכז .
החלטה בדיון בהפקדה28/11/1966
קבלת תכנית18/11/1966