ערב אל ערמשה הרחבה

תוכנית ג/ 6262

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ערב אל ערמשה הרחבה
מספר: ג/ 6262
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטחים למגורים שטחים למבני ציבור וספורט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעראמשה

תיאור המיקום:
ישוב: עראמשה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19741חלק16-18, 20-2214-15, 19, 24, 28, 43-44
19742חלק12, 229, 19, 23-25, 30
19757חלק101
19787חלק2-4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 19תכנית מתאר ארצית - בתי עלמיןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/11/1992תאריך פרסום: 26/11/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4062. עמוד: 544. שנה עברית: התשנג .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/11/1992
פרסום לאישור בעיתונים25/10/1992תאריך פרסום בעיתון: 25/10/1992.
החלטה בדיון באישור תכנית03/07/1991
פרסום להפקדה ברשומות18/06/1989תאריך פרסום: 18/06/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3670. עמוד: 3390. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה בעיתונים23/05/1989תאריך פרסום בעיתון: 23/05/1989.
החלטה בדיון בהפקדה07/09/1988
קבלת תכנית17/02/1988