ערר על החלות ועדה מחוזית מרכז לדחות את ת. מח/ 248

ערר על החלטת ועדת מחוזית 05/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלות ועדה מחוזית מרכז לדחות את ת. מח/ 248
מספר: 05/ 10
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו באה להגדיר אזור למלאכה, מסחר ותעסוקה חדש ובית עלמין לישוב אלעד בצמידות לישוב, מצפון לדרך 4771, ובסמיכות לאזור חציבה קיים.
1. איחוד וחלוקה מחדש כמפורט בתשריט בהסכמת הבעלים עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.
2. שינוי יעודי קרקע קימיים ליעודי הקרקע הבאים:
א. אזור לשירותים עירוניים.
ב. אזור למסחר ותעסוקה.
ג. אזור למסחר, תעסוקה ומלאכה.
ד. אזור לתעסוקה ומלאכה.
ה. שטח לתחנת תדלוק.
ו. מתקן הנדסי - תחמ"ש.
ז. מרכז תחבורה.
ח. שטח ציבורי פתוח.
ט. דרכים קיימות ומוצעות.
י. חניה ציבורית מגוננת.
יא.בית עלמין.
יב.יער נטע אדם קיים.
יג.יער פארק מוצע.
3. קביעת זכויות בניה ומס' קומות
4. קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.
5. קביעת תכסית מירבית.
6. קביעת הוראות ומגבלות בניה וקוי בנין.
7. קביעת זיקות הנאה למעבר הציבור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמח/ 248אזור תעסוקה ושירותים עירוניים לישוב אלעד.ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר30/11/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200413114/09/2005