ערר על החלטת ו. מחוזית דרום לאשר את ת.03/ 02/ 101/ 60 חוף צפוני אשדוד

ערר על החלטת ועדת מחוזית 04/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית דרום לאשר את ת.03/ 02/ 101/ 60 חוף צפוני אשדוד
מספר: 04/ 19
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית מחייבת לחוף הים רובע א'
קטע צפוני, ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה מחייבות, ואיחוד וחלוקת מגרשים שלא
בהסכמת בעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101/ 60חוף צפוני- רובע א'ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר31/08/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200406514/10/2004