ערר על החלטת ו. מחוזית דרום לאשר תכנית 3/ 02/ 101/ 88

ערר על החלטת ועדת מחוזית 03/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית דרום לאשר תכנית 3/ 02/ 101/ 88
מספר: 03/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על החלטת ו. מחוזית לאשר את התכנית שענינה ביטול יעוד המקרקעין
הקיים על פי התכנית התקפה לתעשיה ומלאכה זעירה ויצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת דלק ושרותי רכב בשדרות בני ברית באשדוד.
כמו כן נפל פגםמהותי בהליך הפקדת התכנית או לחילופין לאשר את התכנית ללא ביטול היעוד המקורי של המקרקעין ותוך קביעת הוראות במסגרת התכנית שיבטיחו פיתוח המקרקעין בד בבד עם הקמת תחנת התדלוק עליהן וכפי שנקבע בהחלטת הו. המקומית מ-7/4/00.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101/ 88ליעד שטח לתחנת דלק - אזור תעשיה מגרש 109ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר01/09/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200301311/08/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200407011/08/2003