ערר על החלטת ו. מחוזית חיפה לדחות את ת.זב/ 155/ א

ערר על החלטת ועדת מחוזית 04/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית חיפה לדחות את ת.זב/ 155/ א
מספר: 04/ 3
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א' ושצ"פ.
- הצעת והרחבת דרכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולון
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתזב/ 155/ אשינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א' ושצ"פ והצעת דרכים.ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר29/09/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200401805/09/2004