ערר על החלטת ו. מחוזית מ. המרכז לדחות את תכנית מח/177

ערר על החלטת ועדת מחוזית 05/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית מ. המרכז לדחות את תכנית מח/177
מספר: 05/ 6
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
. שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך והרחבתה.
ב. הסדרת מעבר נחל אלכסנדר ונחל שכם בתחום התכנית.
ג. קביעת הוראות בדבר הטיפול הנופי והסביבתי, הכל בהתאם לתסקיר השפעה
על הסביבה.
ד. קביעת קווי בנין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפר
מרכזשרוניםכפר יונה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמח/ 177דרך 571 קטע מזרחי, בין מפעלת מעברות לכביש 5714,ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר28/07/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200403111/07/2005