ערר על החלטת ו. מחוזית ת"א לאשר בתנאים את ת. תא/ 2650/ ב

ערר על החלטת ועדת מחוזית 05/ 40

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית ת"א לאשר בתנאים את ת. תא/ 2650/ ב
מספר: 05/ 40
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע הוראות ותנאים להבטחת שימור המורשת הבנוייה העיר ת"א-יפו באמצעות הכלים הבאים:
1. קביעת רשימה של מבנים לשימור, הגדרת המבנים ומיונם.
2. קביעת הוראות למבנים לשימור בנוגע לאיסור הריסה, טיפול במבנים מסוכנים, שיפוצים, שינויים ותיעוד.
3. קביעת הוראות למימוש זכויות בנייה, למגבלות בנייה, לעיצוב ולצפיפות במבנים לשימור.
4. קביעת אמצעים לתמרוץ שימור מבנים בהליכי היתר או על ידי שינוי בזכויות הבנייה בהליך של תכנית מפורטת. קביעת כללים להכנת תכניות בנושא השימור.
5. קביעת הוראות לגבי מתחמים לשימור.
6. קביעת הוראות בנוגע להרחבת דרכים ולחנייה מכוח תכניות תקפות החלות על מבנים לשימור.
7. שינוי בהתאם לכך של התכניות התקפות החלות בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 2650/ בשימור מבנים ואתרים בתל-אביבערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר21/02/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200801321/02/2007