ערר על החלטת ו. מחוזית תל-אביב לאשר את ת. תא/ 3000

ערר על החלטת ועדת מחוזית 04/ 40

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית תל-אביב לאשר את ת. תא/ 3000
מספר: 04/ 40
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
. לקבוע הוראות ותנאים להקמת מרכז עסקים ומגורים חדש, המשלב בתוכו שטחים ציבוריים פתוחים ובנויים ושימור מבנים ועצים קיימים, ובכך לאפשר שיקום של אחד האזורים המרכזיים בעיר. כל זאת ע"י:
1.1 הגדלת זכויות הבניה מ - 287000 מ"ר שטחים עיקריים בתכנית הראשית ל - 498000 מ"ר, מתוכם ייבנו 363740 מ"ר למשרדים, 24400 מ"ר למסחר, 9400 מ"ר לשימושים ציבוריים, 60460 מ"ר למגורים (כ - 650 יח"ד), 40000 מ"ר למלונאות ו - 5100 מ"ר למתקן הנדסי.
1.2 קביעת גובה מרבי של 220 מ' מפני הים בתחום התכנית ובכפוף לאישור משרד הבטחון והמינהל לתעופה אזרחית.
1.3 הגדרת שטח ציבורי פתוח בהיקף של כ - 39 דונם בתחום התכנית כפארק מרכזי ובו עצים ומבנים לשימור כמפורט בסעיף 1.4 להלן.
1.4 הוספת מבנים לשימור ולשימור משולב בבניה החדשה על המבנים שנקבעו לשימור בתכנית הראשית. מתוכם ייועדו 12 מבנים לצורכי ציבור והיתר לשימושים מסחריים. שטחי המבנים לשימור יתווספו לשטחי הבניה שנקבעו לעיל.
1.5 קביעת דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות ופיתוח מעברים להולכי רגל.
1.6 קביעת הוראות בינוי, עיצוב אדריכלי ופיתוח של השטחים הכלולים בתכנית.
1.7 קביעת הוראות למימוש התכנית בשלבים והבטחת ביצוע מטלות תחבורתיות ומטלות פיתוח בכל שלב.
2. לשנות בהתאם לכך את תכנית מפורטת מס' 2746 דרום הקריה, תכנית בסמכות הועדה המקומית על שינוייה, אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. מס' 4490 מיום 11/2/97;
את תכנית מפורטת מס' 2270 דרום הקריה אשר הודעה על מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. מס' 4015 מיום 11.6.92;
את תכנית מפורטת מס' 2595, המהווה חלק מתכנית מפורטת מס' 2270 דרום הקריה, אשר הודעה על מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. מס' 4736 מיום 11.3.99

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפו
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 3000דרום הקריהערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/02/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200404009/02/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200405009/02/2005