ערר על החלטת ו.מחוזית ירושלים לאישור תכנית - 4356 יער מיר

ערר על החלטת ועדת מחוזית 01/ 39

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו.מחוזית ירושלים לאישור תכנית - 4356 יער מיר
מספר: 01/ 39
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בגלל הצורך לחזק את מרכז העיר הוחלט במשרד השיכון לבחון מחדש אפשרות פיתוחב קרקעות בעלי שיפועים קשים שבעבר לא נוצלו לבניה
וייעודם הוגדר כשצ"פובכך למצות שטחים לבניה בתוך הגבול המוניציפאלי
של ירושלים.
הו. המחוזית רואה כשטח ציבורי פתוח מיוחד יער כאחת מעתודות הקרקע
האחרונות בצפון ירושלים
עתודה זו תאפשר הרחבה משמעותית של נוה יעקב .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית4356יעוד שטח לשפ"ץ - יער ושטח נוף פתוח - מדרום וממזרח לנוה יעקבערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר27/10/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200404327/10/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200406027/10/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200200312/02/2002