ערר על החלטת ו.מחוזית מרכז לאישור תכנית - עח/ 139/ 9/ א

ערר על החלטת ועדת מחוזית 01/ 37

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו.מחוזית מרכז לאישור תכנית - עח/ 139/ 9/ א
מספר: 01/ 37
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר לגבי שאלת מעמדה של תכנית עח/ 139/ 9/ א אשר נועגה להרחיב את מושב כפר חיים.
התכנית הינה תכנית הרחבה ראשונה של הישוב,התכנית לא לוותה בטבלאות איזון ולא בטבלאות הקצאה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר חיים
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 139/ 9/ א.ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר25/06/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200200814/05/2002