ערר על סרוב ולקח"שפ לתכנית 6/ 02/ 263

ערר על החלטת ולקחש"פ 02/ חש/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית
שם: ערר על סרוב ולקח"שפ לתכנית 6/ 02/ 263
מספר: 02/ חש/ 12
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על סרוב הולק"חשפ לאשר את תכנית 6/ 02/ 263 אשר נועדה להקמת תחנת דלק.
הולק"חשפ החליטה לא לאשר את הבקשה משיקולים של שמירה על הקרקע
החקלאית והשטח הפתוח ופגיעה ברציפותו כתוצאה מהפרוייקט המוצע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבע
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר03/01/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית200402503/11/2004