ע'רנדל מוקד חקלאי תיירותי

תוכנית 12/ 03/ 182/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ע'רנדל מוקד חקלאי תיירותי
מספר: 12/ 03/ 182/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי זכויות להקמת חווה חקלאית תיירותית ? חוות ע'רנדל

עיקרי ההוראות:
1. הקמת מוקד חקלאי תיירותי הכולל 11 יחידות אירוח בשטח בניה של 1137 מ"ר.
2. קביעת התכליות המותרות בכל תא שטח.
3. קביעת זכויות והוראות בניה.
4. קביעת קווי בנין והגובה המירבי לבניה.
5. קביעת הוראות והנחיות לשמירה על איכות הסביבה.
6. קביעת הוראות ותנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 447400
קואורדינטה Y 214300

הר ערנדל צפונית מזרחית לקיבוץ יהל בערבה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39103חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 03/ 182ע'רנדל - מוקד חקלאי תיירותישינוי
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 73תכנית מתאר מחוזית דרום תממ/14/4 שינוי מס' 73 אתר תיירות ע'רנדל צפ-מז לקבוץ יהלכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית11/09/2012
החלטה בדיון באישור תכנית25/06/2012
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר13/06/2012
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4203. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית03/04/2012
פרסום להפקדה בעיתונים29/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט26/03/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/03/2012
החלטה בדיון בוולק"ח02/01/2012
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/08/2010
קבלת תכנית03/05/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה