פארק "חורשת הסרג'נטים"

תוכנית נת/ 750/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארק "חורשת הסרג'נטים"
מספר: נת/ 750/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. פיתוח יער קהילתי.
2. שימור ערכי טבע יחודיים.

עיקרי ההוראות:
1. הגדרת גבולות היער הקיים על פי הוראות תמ"א 22 .
2. קביעת התכליות והשימושים המותרים.
3. קביעת הוראות בניה: היקף הבניה ואופיה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניהקרית השרון

תיאור המיקום:
התכנית תוחמת את יער הסרג'נטים הקיים במזרח נתניה, בקרבת המכללה ותחומה בין הרחובות דגניה ממערב, האונברסיטה מצפון, דרך הפארק ממזרח ורחוב אלונים מדרום.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8006חלק6, 182
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנת/ 400/ 7מתאר נתניהשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית05/10/2012
הוגשו התנגדויות24/09/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6026. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים03/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט15/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/07/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית12/07/2011
החלטה בדיון בהפקדה14/02/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/11/2010
קבלת תכנית07/10/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה