פארק אופירה - חוף צפוני

תוכנית 2/ 03/ 114/ 59

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פארק אופירה - חוף צפוני
מספר: 2/ 03/ 114/ 59
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינויי יעוד למגרשים 2 ו- 42 משצ"פ (מגרש מס' 1) ל"שירותי נופש בידור ומסחר" (מגרשים מס' 2 ומס' 43).
2. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
3. למגרש 2- 550 מ"ר, קביעת שטחי בניה 200% ומתוכם 180% עיקרי.
למגרש 43- 500 מ"ר, קביעת שטחי בניה 200% ומתוכם 180% עיקרי.
4. הוראות בדבר זכות מעבר ורישום זיקת הנאה.
5. הוראות בדבר בטיחות הטיסה.
6. קביעת קווי בנין 0, גובה מרבי 10 מ', מגרש 2 שתי קומות, מגרש 43 שתי קומות.
7. הוראות בדבר הריסת גדר קיימת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
מקום: רח' תרשיש 11, נ.צ מרכז 384890, 195554.

גוש: 40053 (בהסדר)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40053חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 114/ 12בינוי חוף אילת -שלבים א+בשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/09/2006תאריך פרסום: 28/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5585. עמוד: 189. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים18/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט10/09/2006
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/08/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/08/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות29/05/2006
פרסום להפקדה ברשומות27/09/2005תאריך פרסום: 27/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5441. עמוד: 4313. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/09/2005
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/08/2005
פרסום להפקדה בעיתונים04/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/07/2005
החלטה בדיון בהפקדה13/12/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/10/2002
קבלת תכנית11/03/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים66530/08/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200600629/05/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200600524/04/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200600403/04/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200501019/12/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים55726/09/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200500314/03/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200500214/02/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200500131/01/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200400913/12/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200401315/11/2004