פארק בן-גוריון - דימונה

תוכנית 25/ 02/ 101/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארק בן-גוריון - דימונה
מספר: 25/ 02/ 101/ 32
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת שטחים לפיתוח אזור יער, אזור למסחר, תרבות ושרותי נופש ופנאי, אזור ספורט ונופש משולב ביער, אזור למתקנים הנדסיים, שטח ציבורי פתוח.
2. קביעת הוראות בינוי, זכויות בניה ותנאים להיתר בניה, כל זאת תוך שמירה על האפיון והאיזון שבין יער ושטחים פתוחים - מחד, מוקדים ומתקנים בנויים - מאידך.
3. יעוד שטחים לדרכים וחניות מבקרים.
4. שינוי תוואי דרך עירונית מס' 3 בהתאמה לתכנית הפארק.
5. קביעת התנאים למעבר ותנאי מעבר של תשתיות עיליות ותת קרקעיות בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםדימונהדימונהדימונה

תיאור המיקום:
פארק בן גוריון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39520חלק49, 146
100088חלק
100324חלק
400495חלק1
400505חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית25/ 03/ 127הקמת מטווח בדימונהשינוי
תוכנית25/ 02/ 101תכנית מתאר דימונהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/11/2012תאריך פרסום: 26/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6505. עמוד: 1325. שנה עברית: התשעג .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/11/2012
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/11/2012
החלטה בדיון באישור תכנית28/05/2012
לא הוגשו התנגדויות06/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות13/03/2012תאריך פרסום: 13/03/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6390. עמוד: 3086. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/03/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית22/02/2012
פרסום להפקדה בעיתונים02/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/01/2012
החלטה בדיון בהפקדה09/01/2012
קבלת תכנית09/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו15/12/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה