פארק בריטניה

תוכנית 6/ 02/ 265

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארק בריטניה
מספר: 6/ 02/ 265
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. דיוק גבולות היער בהתאם להוראות תמ"א/22, קביעת יעוד "יער"
לשטחים שאינם בתמ"א/22, קביעת סוגי היער ופירוט הפעילות
היערנית המתוכננת.
ב. יצירת מסגרת תכנונית להקמת פארק בריטניה על ידי קביעת גבולות
לייעודי הקרקע, הנחיות ומגבלות הבניה.
ג. קביעת תנאים למתן היתרי בניה ועקרונות פיתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב

תיאור המיקום:
מקום: שטח מצפון לקיבוץ בית גוברין, מדרום מזרח
לקיבוץ בית ניר וממערב לכביש 38, הכל על פי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34044חלק73-4
34048חלק4
34049חלק1-3
34052חלק5-61-3
34053חלק1-2
34054חלק2-3, 51, 4
34055חלק1-11
34117חלק1-2
34118חלק1-2
34119חלק1-3, 10
34203חלק13-4
34204חלק1-2, 53-4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 2003. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים09/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט31/01/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/01/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/11/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות27/06/2005
החלטה בדיון בוולק"ח29/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות15/03/2005תאריך פרסום: 15/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5379. עמוד: 2035. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/02/2005
פרסום להפקדה בעיתונים25/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2005. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/01/2005
החלטה בדיון בהפקדה17/01/2005
קבלת תכנית26/12/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/10/2004