פארק התעשיות עמק חפר-איחוד וחלוקה בהסכמת בעלי הקרקע.

תוכנית עח/ מק/ 81/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארק התעשיות עמק חפר-איחוד וחלוקה בהסכמת בעלי הקרקע.
מספר: עח/ מק/ 81/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה של מגרשים וחלקות ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד, בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62אא1.
ב. שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים. בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62אא5.
ג. מתן הקלה במספר הקומות המותרות לבניה, תוך הגדלת מס' הקומות בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 א א 9.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפר

תיאור המיקום:
פארק התעשיות עמק חפר ע"ש חיים בן צבי.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8388חלק3, 8
8389חלק14-17, 58, 69, 76
8394חלק19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 81/ 7אזור תעשיהשינוי
תוכניתעח/ מק/ 81/ 7/ באזור תעסוקה ע"ש חיים בן צבישינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/07/2008תאריך פרסום: 15/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5832. עמוד: 3948. שנה עברית: התשסח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/05/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/08/2007
פרסום להפקדה ברשומות31/07/2007תאריך פרסום: 31/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5697. עמוד: 3758. שנה עברית: התשסז .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200802225/05/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200704322/08/2007