פארק חצרים

תוכנית 7/ 02/ 305/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארק חצרים
מספר: 7/ 02/ 305/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור נופש וספורט
בפארק חצרים על ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת
הנחיות וזכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
ישוב: ?
פארק חצרים
גושים: 1 / 100274, 2 / 100256, 4 / 100268

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100257חלק1-3
100268חלק10, 12-15, 19
215001חלק6
257002חלק1-8, 11-15
268004חלק1-2
274001חלק3-11, 15, 19-22, 28-30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/03/1997תאריך פרסום: 27/03/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4507. עמוד: 2816. שנה עברית: התשנז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/02/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה11/02/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/02/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/02/1997
קבלת תכנית08/01/1996
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/10/1995
החלטה בדיון באישור תכנית11/07/1994
החלטה בדיון בהתנגדויות11/07/1994
פרסום להפקדה ברשומות09/12/1993תאריך פרסום: 09/12/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4175. עמוד: 1172. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים12/11/1993תאריך פרסום בעיתון: 12/11/1993.
החלטה בדיון בהפקדה29/03/1993