פארק יער ארז

תוכנית 7/ 03/ 456

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פארק יער ארז
מספר: 7/ 03/ 456
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. דיוק גבולות מתחמי יער מקומיים הכלולים בתמ"א/ 22.
2. פרוט התכליות, השימושים והפעילות היערנית המותרת במתחמי יער, הגדרה וקביעה של
פעולות ממשק מותרות בשטחי יער.
3. איתור, אפיון והגדרת מתחמי יער שאינם כלולים בתמ"א/22, יעודם ליער וסיווגם עפ"י הגדרות תמ"א/22.
4. מיקום, הגדרה וקביעה של אתרים קולטי קהל.
5. מגבלות ועקרונות שימור ופיתוח השטחים הפתוחים במכלול שטח התכנית כולל נחלים וערוצים טבעיים.
6. הגדרה וקביעה של מערכת דרכי יער, נוף וטיילות בתחום התכנית.
הגדרה וקביעת שערי כניסה למתחמי יער מדרכים ציבוריות ? אזוריות וארציות.
יעוד דרכים לצרכי תחזוקה, שרות, בטחון, בטיחות, כיבוי שריפות.
הנחיות ומגבלות לפיתוח חניות לרכב במתחמי יער.
2.1.7. תנאים למעבר תשתיות ומתקני תשתית תת - קרקעית ועילית החוצה מתחמי יער ושטחים פתוחים.
2.1.8. איתור מיקום ותנאים לפיתוח מוקדי תיירות עממית ושרותים לנופשים.
קביעת הוראות בניה ותנאים להיתר.
2.1.9. איתור והגדרת תנאים לפיתוח מוקדי הוקרה והנצחה ביער.
2.1.10. הסדרת כניסות רכב מבקרים מכבישים אזוריים לפארק.
2.1.11. דיוק מקום בית קברות (בהתאמה למצב קיים).
2.1.12. איתור וקביעת אתרים היסטוריים ומתחמים לשימור ותנאים לפיתוחם.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעונים
דרוםשקמים

תיאור המיקום:
קואורדינטות: אורך:157008-159835
רוחב:605893-610655
תאור המקום: התכנית משתרעת בין כביש מס' 4 (צומת יד מרדכי ? מחסום ארז)
במערב, כביש מס' 34 צומת יד מרדכי ? שדרות בצפון ובמזרח וגבול הרשות
הפלשתינאית רצועת עזה -בדרום.

ישובים אשר קטע משטחם כלול בתכנית: קיבוץ יד מרדכי, קיבוץ ארז

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1123חלק1-78-11
1124חלק71, 5-6, 8-10
1125חלק1-7, 10-13, 16-19, 22-318-9, 14-15, 20-21
1126חלק2, 18, 221
1130חלק1
1131חלק1, 3
1132חלק8-101, 3-7, 11-21
1133חלק11-14, 17-211-2, 4, 7, 9-10
1134חלק88-9273-76, 83, 87
1136חלק1
1284חלק40, 45
1770חלק1-3
2824חלק211
2851חלק1, 5-6, 13, 15, 21-24, 26-282, 9-12, 14, 16, 18, 25, 29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 234/ 20מפגש יד מרדכישינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות02/01/2012
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר07/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2011תאריך פרסום: 26/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6255. עמוד: 5121. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים30/05/2011תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/05/2011
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2010
קבלת תכנית10/08/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו10/08/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית24/06/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות