פארק מגורים גבעת מכוש, כרמיאל

תוכנית ג/ 17752

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פארק מגורים גבעת מכוש, כרמיאל
מספר: ג/ 17752
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות את יעוד השטח מאזור המיועד לקרית חינוך (מבני ציבור) לשכונת מגורים, הכוללת פארק במרכזה.
השכונה החדשה מתוכננת לכלול 195 יח"ד בבניה צמודת קרקע, רוויה.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד הקרקע, ממגרש לצרכי ציבור למגרשים המיועדים למגורים, דרכים פנימיות ושטחים ירוקים פתוחים.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע מתחומי התכנית.
קביעת הוראות הבניה לתכליות השונות
מתן הנחיות לעיצוב אדריכלי
קביעת השלבים וההתניות לביצוע
מתן הנחיות לפיתוח ועיצוב נופי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןכרמיאלכרמיאלכרמיאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18947חלק20117, 103, 179, 187, 268
18948חלק131, 145
18991חלק94
19874חלק2, 33, 48
19946חלק137141
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 123שכונת גבעת המכוש שלב ב', כרמיאל .שינוי
תוכניתג/ 4979גבעת מכוש -כרמיאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/10/2012תאריך פרסום: 23/10/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6486. עמוד: 478. שנה עברית: התשעג .
פרסום לאישור בעיתונים14/09/2012תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/01/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/12/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות02/08/2010
פרסום להפקדה ברשומות07/03/2010תאריך פרסום: 07/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6068. עמוד: 2179. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר18/02/2010
פרסום להפקדה בעיתונים07/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2010. עיתון: הצופה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/01/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/01/2010
החלטה בדיון בהפקדה01/04/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/02/2009
קבלת תכנית03/08/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה מתוקנת על אישור תכנית