פארק עמק רפאים

תוכנית 12222

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארק עמק רפאים
מספר: 12222
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקמת פארק לשימושי פנאי ונופש לטובת מדינת ישראל ותושבי מטרופולין ירושלים.
2. שימור מרחבים פתוחים המקיימים מערכות טבעיות , וכאלה המייצגים את רוח המקום.
על ידי יעוד שטחים לשימור, טיפול מיוחד באזורי מעיינות ומקורות מים, שימור ושיקום נוף המורשת החקלאית, שימור ושיקום אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים, שימור ושיקום בתי גידול של בע"ח .

עיקרי ההוראות:
1. הסדרת גבולות הפארק בהתאם לתכניות מאושרות.
2. שינוי מערך יעודי הקרקע המאושרים בשטח התכנית ופירוט סוגי השימושים, הפעילויות והתכליות המותרות בשטח התכנית.
3. הגדרת אזורים המיועדים למוקדי פנאי ונופש, והגדרת תנאים להקמתם ותנאים למתן היתרי בניה.
4.הגדרת שטחים מכסימליים למבנים לצרכי פנאי, נופש פעיל ומתקנים הנדסיים.
5. קביעת גבולות היער בתחום מרחב התכנון על פי הוראות תכנית מתאר ארצית ליער וליעור - מס' 22 . ייעוד שטחים נוספים כשטח יער על פי תכנית מקומית זו ע"י שינוי ייעודם ליער.
6. הסדרת הגבולות של הגן הלאומי, בין השאר על ידי הוספת שטחים בהתאם לגבולות הגן הלאומי בתמא/ 8 ובתכניות מאושרות אחרות.
7. קביעת תחום הנחל וסביבותיו ופירוט השימושים המותרים בו בהתאם לתמ"א 34/ ב/ 3 .
8. הוראות בדבר דרך לביטול.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
דרום מערב ירושלים
קואורדינטה X 216/000
קואורדינטה Y 628/000
במסגרת התכנית יכלל גם גוש 30928 - בהכנה
אזור פתוח בדרום מערב י-ם לאורך נחל רפאים
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
28108חלק83
29918חלק4-5, 17
29919חלק6-21, 24-253-5
29920חלק2-161
29921חלק4-5, 8-27, 29, 31-342-3, 6-7, 28
29922חלק10, 138
29928חלק2-3, 6
29929חלק3-91-2
30422חלק1, 3, 26
30425חלק21
30426חלק2
30429חלק7-9, 1126, 28
30430חלק4
30431חלק5
30432חלק1-17
30433חלק1-20
30451חלק1-14
30452חלק2, 4-5, 7-810
30453חלק2-36
30454חלק53
30457חלק3, 16, 24
30458חלק1-7
30459חלק5-6, 9-10, 25
30503חלק16-17, 2212, 20, 25
30933חלק31
30942חלק1
30962חלק6
30964חלק45
31316חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3730תחימת גבולות לגן החיות, לעין יעל ולפארק אנטנסיבי.שינוי
תוכנית6511קביעת יעוד והנחיות לבינוי ופיתוח השטח וקביעת השמושים המותרים - עין יעל.כפיפות
תוכנית5153קביעת בינוי לאתר ארועים - מדרום לכביש הרכבת (חלק מפארק קק"ל)כפיפות
תוכנית1905תכנית מיתאר לשכונת גילהשינוי
תוכנית3036חורשת גילהשינוי
תוכנית4746חיבור כביש הרכבת בין תבע 4269 לתבע 3419 א'כפיפות
תוכנית2317תכנית מתאר לבית צפפאכפיפות
תוכנית3419/ אפיתוח דרום מערב ירושלים (השלמה לתכנית 3419)כפיפות
תוכנית4269כביש הרכבת ממערב לגן הטכנולוגי ועד לגן החיותכפיפות
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
תוכנית62תכנית המתאר המקומית לירושליםביטול
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףכפיפות
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםכפיפות
תוכניתתממ/ 1תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושליםכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 23תכנית מתאר ארצית למסילות ברזלכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2012
פרסום להפקדה ברשומות09/02/2012תאריך פרסום: 09/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6374. עמוד: 2482. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים27/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/01/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית22/03/2011
החלטה בדיון בהפקדה16/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/12/2009
קבלת תכנית04/02/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית