פארק עתיקות טבריה ושיקום מחצבת ברניקי, טבריה

תוכנית ג/ 13701

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פארק עתיקות טבריה ושיקום מחצבת ברניקי, טבריה
מספר: ג/ 13701
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת פארק עתיקות טבריה ושיקום מחצבת ברניקי.

עיקרי הוראות התכנית:-
שינוי יעוד קרקע מאזור נופש עורפי לאזור עתיקות.
שינוי יעוד קרקע מאזור נב"ט לשצ"פ.
שינוי יעוד קרקע מאזור איכסון א' לאזור עתיקות.
ביטול דרך מוצעת ושינוי ייעוד השטח לאזור עתיקות.
קביעת התכליות המותרת לכל יעוד קרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןטבריהטבריהטבריה

תיאור המיקום:
נ. צ. מרכזי - מזרח קו אורך 251.500
- צפון קו רוחב 742.650

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15067חלק7-9
15069חלק1, 96, 8, 20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3648פארק ימי נופש ומלונאות -טבריהשינוי
תוכניתג/ 287תכנית מתאר -טבריהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2005. עיתון: הארץ.
פרסום לאישור ברשומות17/01/2005תאריך פרסום: 17/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5359. עמוד: 1106. שנה עברית: התשסה .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/11/2004
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה17/10/2004
החלטה בדיון באישור תכנית21/06/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית09/03/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/10/2003
פרסום להפקדה ברשומות20/10/2003תאריך פרסום: 20/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5231. עמוד: 130. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים26/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/09/2003
החלטה בדיון בהפקדה21/07/2003
קבלת תכנית06/01/2003