פארק פנאי חצרים

תוכנית 7/ 02/ 305/ 69

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארק פנאי חצרים
מספר: 7/ 02/ 305/ 69
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת פארק פנאי הכולל מגרשים לשימושי פנאי מעורבים הכוללים אטרקציות תירותיות, שטחים פתוחים, ספורט ונופש, מלונאות ומסחר.
תכנית זו באה לפרט את שימושי הקרקע ופעילויות הפנאי של פארק חצרים ולהסדיר את המפגש עם היער מתוך מטרה של יצירת מרחב אטרקטיבי תוך שמירה על ערכי הטבע והנוף היחודיים למקום, הכול בהתאם להוראות סעיף 5ב', ו-ג' בתמ"א 22.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע מאזור משולב נופש וספורט לאטרקציות תיירותיות, למלונאות, למסחר, לשטח פתוח, לשטח לפארק גן ציבורי וליער
ב. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
ג. פירוט שטח יער קיים, על ידי קביעת גבולות מדויקים ושמושים מותרים ודרכים על פי סעיף
5ב' ו-ג' בתמ"א 22 ובהתאם למצב בשטח.
ד. קביעת הוראות בניה הכוללות קביעת שטחי בניה מרביים, קביעת תכסית, קביעת קווי בנין, קביעת מספר קומות וגובה מבנים, הנחיות בינוי ופיתוח
ה. התווית מערכת דרכים
ו. קביעת הוראות לפיתוח השטח.
ז. קביעת השלבים והתניות לביצוע
ח. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
קואורדינאטה מערב מזרח ? Y 574950
קואורדינאטה דרום צפון ? X 173000

ממערב לבאר שבע,בשטח מועצה אזורית בני שמעון, מדרום לכביש 25, בתחום שטח פארק חצרים.

רשוית מקומיות: מועצה אזורית בני שמעון, עירית באר שבע.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100215חלק6, 68
100257חלק1-8, 10-11, 13-15, 17
100268חלק1
100269חלק5
100274חלק5-6, 9, 19, 223-4, 7-8, 10-12, 20-21, 23, 28-30, 41-43
400055חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305/ 2פארק חצריםפירוט
תוכנית7/ 02/ 305/ 53פארק שלמה המלך - שמעוניםביטול
תוכנית7/ 03/ 493פארק מוטורי חצריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/11/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/11/2012
החלטה בדיון באישור תכנית26/03/2012
לא הוגשו התנגדויות05/03/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר13/02/2012
פרסום להפקדה ברשומות26/01/2012תאריך פרסום: 26/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6368. עמוד: 2311. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית22/12/2011
פרסום להפקדה בעיתונים16/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/12/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/12/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית24/05/2011
החלטה בדיון בהפקדה06/07/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/07/2006
קבלת תכנית27/02/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה