פארק קק"ל ע"ש באבא סאלי

תוכנית 22/ 02/ 101/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארק קק"ל ע"ש באבא סאלי
מספר: 22/ 02/ 101/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת מסגרת תכנונית ליצירת פארק ציבורי על שם
הבהבא סאלי זצ"ל.
ב. שינוי יעוד מקרקע חקלאית בתחום תכנית מתאר עזתה ל
שטח פארק וחניה.
ג. קביעת יעוד קרקע בתחום התכנית מתאר נתיבות
ליעודים בנייני ציבור, שטח פארק, דרכים וחניות.
ד. קביעת תכליות המותרות ביעודי הקרקע.
ה. קביעת הוראות בניה.
ו. קביעת הוראות למתןהיתרי בניה.
ז. קביעת הוראות בדבר איכות הסביבה.
ח. קביעת הוראות בדבר עיצוב נופי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות
פארק קק"ל ע"ש הבאבא סאלי
גוש: 100279 ארעי עזתה 06

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/11/2005
קבלת תכנית23/02/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200501007/11/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400403/05/2004