פארק רמות מנשה

תוכנית ג/ 12635

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פארק רמות מנשה
מספר: ג/ 12635
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הכנת תכנית מפורטת ליערות רמת מנשה כמפורט בהוראות תמ"א 22.

ב. יצירת פארק בשטח התכנית בו נשמרת יחידת הארץ כטבעה באופן שמתקיימות המערכות הנוכחיות של אדם, צומח וחי ומערכות חקלאיות של גידלוים ומרעה בשילובם המטיבי.

ג. פיתוח מערך נופש, תיירות , טיילות וקייט, תוך מתן ביטוי מירבי ליחודיותו של האזור כשטח פתוח ומיצוי פוטנציאל הנופש בחיק הטבע הטמון בו, והכשרתו לקליטת הקהל.

ד. שימור שיקום וטיפוח משאבי טבע : מעיינות, מקווי מים, נחלים, צמחיה טבעית. ומשאבי נוף - נוף , יער, בוסתנים, ארכיאולוגיה.

ה. שימור אווירת הפרובינציה, האינטימיות הכפרית ותחושת המרחבים הפתוחים.

ו. שימור גוש היער הגדול תוך מיצוי הפוטנציאל לנופש בחיק הטבע הטמון בו.

ז. שימור השטחים החקלאיים, ניצול ועיבוד שטחים אלה, ושימור שטחי הבור הפתוחים והדגשת חשיבותם.

ח. קביעת אמצעים לשילוב ישובים קיימים בתכנית מבלי לפגוע בשטחים הרגישים מחד ובהתפתחותם העתידית מאידך.
חיזוק הישובים ויצירת מקורות פרנסה נוספים כגון תיירות חקלאית כדוגמת " ארץ הבקר", כתוצאה מהפיתוח הנופשי תיירותי.

ט. חיזוק החקלאות, התכניות המפורטות הנגזרות מתכנית זו יתחשבו בשטח החקלאות האיכותיים באזור זה הכוללים גידולים חקלאיים אקסטנסיביים, אינטנסיביים וגידול בעלי חיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידורמות מנשה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11070חלק
11074חלק
11075כל הגוש
11088כל הגוש
11411חלק
11413חלק
11420כל הגוש
11421כל הגוש
11422כל הגוש
11423כל הגוש
11424כל הגוש
11425כל הגוש
11428חלק
11429חלק
11434חלק
11435כל הגוש
11437חלק
11439חלק
11440כל הגוש
11441כל הגוש
11442חלק
11448כל הגוש
11449כל הגוש
11453חלק
11454כל הגוש
11455חלק
11456כל הגוש
11459כל הגוש
11460כל הגוש
11461כל הגוש
11462כל הגוש
11742כל הגוש
11744כל הגוש
11747כל הגוש
11748חלק
11749כל הגוש
11756כל הגוש
11807חלק
11830חלק
11832חלק
11833חלק
11834חלק
11838חלק
11858חלק
11875כל הגוש
11877כל הגוש
11907חלק
11915כל הגוש
11916כל הגוש
11920כל הגוש
11926כל הגוש
11927כל הגוש
11928כל הגוש
11929כל הגוש
11930כל הגוש
11931כל הגוש
11932כל הגוש
11933כל הגוש
11934חלק
11935כל הגוש
11936כל הגוש
11937כל הגוש
11964חלק
11972חלק
11979חלק
11980חלק
11982חלק
12024חלק
12053חלק
12054כל הגוש
12056חלק
12341כל הגוש
12342כל הגוש
12343חלק
12344חלק
12345חלק
12351כל הגוש
12352כל הגוש
12353כל הגוש
12354כל הגוש
12361כל הגוש
12371כל הגוש
12372כל הגוש
12373חלק
12374כל הגוש
12375כל הגוש
12376כל הגוש
12381כל הגוש
12382חלק
12383כל הגוש
12384חלק
12385חלק
20294חלק
20296כל הגוש
20320חלק
20321חלק
20329חלק
20330חלק
20351חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים04/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2007. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות30/04/2007תאריך פרסום: 30/04/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5657. עמוד: 2565. שנה עברית: התשסז .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט21/03/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/03/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות20/03/2006
פרסום להפקדה ברשומות03/05/2005תאריך פרסום: 03/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5395. עמוד: 2575. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/04/2005
פרסום להפקדה בעיתונים18/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט08/03/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/02/2005
החלטה בדיון בוולק"ח08/02/2004
החלטה בדיון בהפקדה17/12/2001
קבלת תכנית15/07/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200600920/03/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200600613/02/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200600217/01/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200503123/11/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200502410/08/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200500606/06/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים50521/04/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים48105/07/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים48007/06/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח18216/02/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200400112/01/2004