פארק תעסוקה יואב

תוכנית 6/ 03/ 122/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פארק תעסוקה יואב
מספר: 6/ 03/ 122/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעסוקה, מסחר ותעסוקה, תעשיה ומשרדים, תעשיה ואחסנה.
2. ייעוד שטח למבנים ומוסדות ציבור ושטחים פתוחים.
3. הסדרת מערכת הכבישים בתחום אזור תעסוקה וחיבורו למערכת הכבישים הקיימת.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
2. קביעת הוראות בניה - קביעת גודל מגרש מינימלי, מרווחי בניה, גובה בניינים.
3. קביעת הנחיות בינוי ופיתוח.
4. קביעת הנחיות עיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2222חלק64
2604חלק9-10, 12-13, 19-20, 29-31
2605חלק2, 9
2607חלק2, 10
2711חלק33, 38, 53
2712חלק72, 91
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 251תכנית מיתאר למועצה האזורית יואבכפיפות
תוכנית6/ 03/ 203ביטול ואיחוד חלקות קיימות וקביעת יעודים אזורישינוי
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית13/12/2011
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2011
קבלת תכנית28/08/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו02/08/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/07/2009