פארק תעסוקה עומר

תוכנית 14/ 03/ 120

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פארק תעסוקה עומר
מספר: 14/ 03/ 120
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת פארק התעסוקה בעומר ויצירת מתחם לפנאי ונופש.

עיקרי ההוראות:
1. יצירת מסגרת תכנונית להגדלת פארק התעסוקה בעומר ויצירת מתחם לפנאי ונופש ע"י שינוים ביעודי קרקע וקביעת תכליות ושימושים כדלקמן:-
א. שינוי אזור תעשיה לפארק, נחל, שצ"פ, שביל, מסחר, דרך מוצעת, ספורט ונופש , מלונאות ( אכסון מלונאי) וחורשה לשימור.
ב. שינוי שצ"פ למסחר, תעשיה, תחנת תדלוק, נחל, ספורט ונופש, יער, יער נטע אדם קיים, שביל, חניון, פארק, מתקנים הנדסיים, דרך מוצעת ומלונאות (אכסון מלונאי).
ג. שינוי אזור תעשיה מיוחד לספורט ונופש, נחל ומלונאות (אכסון מלונאי).
ד. שינוי שטח ללא יעוד לספורט ונופש, תחנת תדלוק, שצ"פ, דרך מוצעת, חניון ושצ"פ עם הוראות מיוחדות, מסחר, נחל, פארק, יער .
ה. שינוי שצ"פ מיוחד לנחל, שביל, חורשה לשימור, דרך מוצעת, שצ"פ עם הנחיות מיוחדות, מסחר.
ו.שינוי גן לאומי המוגדר בתכנית 66/102/02/5 לשצ"פ, פארק, יער.
ז. שינוי שטח לתכנון בעתיד לשצ"פ, תעשיה, מתקנים הנדסים, חניון, פארק, ומסחר, יער, יער נטע אדם קיים.
ח. שינוי שצ"פ יער למתקנים הנדסים, תעשיה ושצ"פ, יער, יער נטע אדם קיים.
ט. שינוי שטח לבניני ציבור לנחל, שביל, פארק ומבנים ומוסדות ציבור.
י. שינוי דרכים לתעשיה, שצ"פ, נחל, שביל, חניון, ספורט ונופש, מסחר, פארק.
יא. שינוי שביל להולכי רגל לפארק.
יב. שינוי מתקנים הנדסיים לנחל, דרך מוצעת, יער .
יג. שינוי אזור חקלאי לדרך מוצעת, פארק, תחנת דלק, שצ"פ, יער .
יד. צמצום "רצועת נוף" המופיעה בתמ"מ 23/14/4.
2. קביעת זכויות, מגבלות והוראות בנייה.
3. קביעת הוראות לאיכות הסביבה ומניעת מטרדים.
4. קביעת הוראות בדבר בינוי ועצוב אדריכלי.
5. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38557חלק6
38558חלק2
38581חלק2-3, 47-48, 66, 71, 74-7557-59, 63-64, 67, 69, 79-80
38582חלק9, 1517
100168חלק5
100216חלק3-41
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 02/ 102/ 77שינוי לתכנית מתאר - אזור רמות - באר שבעשינוי
תוכנית5/ 02/ 102/ 76שינוי לתכנית מתאר - הקצאת שטח למתקנים הנדסיים.שינוי
תוכנית5/ 02/ 102/ 66שינוי לתוכנית מיתאר , קטע צפוני של דרך מהירהשינוי
תוכנית14/ בת/ 20פארק תעשיות -עומרשינוי
תוכנית14/ בת/ 61פארק תעשיה - עומרשינוי
תוכנית14/ 02/ 100/ 39פארק תעשיה עומר- שלב ב'שינוי
תוכנית11/ 02/ 213רמות ג' באר שבעשינוי
תוכניתד/ 14/ 02/ 100/ 42דרך מס' 60 מחלף עומרשינוי
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 23תכנית מתאר מחוזית חלקית מחוז דרום שינוי מס' 23 אזור באר שבעכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות03/10/2011
הוגשו התנגדויות02/08/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר07/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2011תאריך פרסום: 26/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6255. עמוד: 5116. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים19/05/2011תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית19/05/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/05/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/05/2011
החלטה בדיון בהפקדה06/09/2010
קבלת תכנית29/07/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו30/06/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/07/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות