פארק תעשיה צפון נצרת - ציפורית

תוכנית ג/ 18274

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארק תעשיה צפון נצרת - ציפורית
מספר: ג/ 18274
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מתעשיה לאיזור משולב מסחר ותעשיה. מטרת השינוי לתת ניצול יעיל למקרקעין שאושרו לפיתוח בשטח העירוני.

עיקרי ההוראות:
א. תוספת שטחים למסחר בתא שטח מס' 22.
ב. הגדרת היחס בין התעשיה למסחר במגרש מיועד למסחר ותעשיה.
ג. שינוי במערכת הדרכים.
ד. שינוי צורתו של המגרש לתעשיה ( תא שטח 12) ללא שינוי שטחו.
ה. חידוש הקלה בקו בניין של מסילת רכבת כפולה מתוכננת.
ו. שינוי בגובה המותר ומס' הקומות המותרים לבנייה.
ז. הקלה בקו בניין של דרך 79 ל- 25 מ' לדרך בלבד ( לשאר היעודים בקו הבניין יהיה כבמצב הקיים).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרתנצרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17507חלק24, 32
17610חלק1, 6-7, 11-12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9914פארק תעשיה נצרתשינוי
תוכניתנצ/ מק/ 1101איחוד וחלוקה מחדש, נצרתשינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 23תכנית מתאר ארצית למסילות ברזלאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/06/2011תאריך פרסום: 14/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6250. עמוד: 4793. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים06/05/2011תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2011. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/03/2011
החלטה בדיון באישור תכנית17/01/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות25/11/2010תאריך פרסום: 25/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6163. עמוד: 1235. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים15/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/10/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית16/03/2010
החלטה בדיון בהפקדה31/08/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/07/2009
קבלת תכנית25/06/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה