פארק תעשיה קלה ומלאכה נתיבות

תוכנית 22/ 02/ 101/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארק תעשיה קלה ומלאכה נתיבות
מספר: 22/ 02/ 101/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת פארק לתעשייה קלה ומלאכה, בהיקף של 103 דונם על ידי שינויים ביעודי הקרקע וקביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בנייה לרבות שינוי בחלוקת מגרשים מיועדים למבנים ומוסדות ציבור לחרום והצלה והתווית דרכים.

עיקרי ההוראות:
? שינוי בייעודי הקרקע מאזור חקלאי לתעשייה קלה ומלאכה ודרכים, מאזור תעשיה למסחר, תעשייה קלה ומלאכה, חניה ציבורית ודרכים, משצ"פ למבנים ומוסדות ציבור לחרום והצלה.
? קביעת שימושים, הנחיות ומגבלות בנייה ליעודים החדשים.
? התווית דרכים וקביעת שטחי חניה.
? קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי ונופי.
? קביעת תנאים לשמירה על איכות הסביבה.
? קביעת תנאים למתן היתר בניה.
? קביעת הוראות בדבר מיון מפעלים וכניסתם לאזור התעשייה וניהולו.
? חלוקה חדשה למגרשים 900, 900/1, 900/2 למבנים ומוסדות ציבור לחרום והצלה, ביטול
זיקת הנאה בינהם ושינוי קווי בנין .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
צפונית מזרחית לאזור התעשייה החדש בנתיבות
רחובות: אחת עשרה הנקודות, שדרות ויצמן
קואורדינאטה X 160,900
קואורדינטה Y 591,500

גושים וחלקות
מספר גוש סוג גוש חלק / כל הגוש מספרי חלקות בחלקן
6 רישום ישן מוסדר חלק מהגוש 17
100280/3 מוסדר חלק מהגוש 6,2
39613 מוסדר חלק מהגוש 48

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
36913חלק48
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 02/ 101/ 11שינוי יעוד משצ"פ לשטח לבניני ציבור - תחנת כיבוי אששינוי
תוכנית7/ 02/ 328/ 5התווית דרך גישה דרומית לנתיבותשינוי
תוכנית7/ 02/ 328/ 7הקמת אזור תעשיה - עזתהשינוי
תוכנית22/ 02/ 101/ אתכנית מתאר נתיבותשינוי
תוכנית22/ 02/ 101/ 18שינוי יעוד משצ"פ לשב"צ - תחנת מד"א ותחנת משטרה אזורית - נתיבותשינוי
תוכנית7/ 02/ 328תכנית מתאר עזתהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/11/2011תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 433. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים07/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2011. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט21/09/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/09/2011
החלטה בדיון באישור תכנית23/05/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2011
פרסום להפקדה ברשומות23/02/2011תאריך פרסום: 23/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6203. עמוד: 2710. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים27/01/2011תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית26/01/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט20/01/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/01/2011
החלטה בדיון בהפקדה26/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/08/2007
קבלת תכנית02/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100523/05/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים122228/02/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900326/01/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה