פארק תעשיה שער הנגב

תוכנית 7/ 02/ 303/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארק תעשיה שער הנגב
מספר: 7/ 02/ 303/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבה ושינוי לשטח לתעשיה הקיים בתכנית 7 / בת / 22
תוך קביעת שטח לאזור מוניציפלי כהמשך לאזור פארק
תעשיה בשער הנגב מזרח זאת על ידי שינויים ביעודי
קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
ישוב: ?
גושים: 979 (בלתי מוסדר)
גושים: 1889 ח"ח 47, 61, 98, 100, 102, 104, 106,
112, 122, 127, 129

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
979חלק8
1888חלק18, 28-30, 101
1889חלק47, 61, 98, 100, 102, 104, 106, 112, 122, 127, 129
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/04/1998תאריך פרסום: 23/04/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4638. עמוד: 3363. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים27/03/1998תאריך פרסום בעיתון: 27/03/1998.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/12/1997
החלטה בדיון באישור תכנית08/09/1997
פרסום להפקדה ברשומות29/12/1996תאריך פרסום: 29/12/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4472. עמוד: 1105. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים20/12/1996תאריך פרסום בעיתון: 20/12/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/12/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו15/12/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה15/12/1996
החלטה בדיון בהפקדה25/12/1995
קבלת תכנית03/07/1995