פארק תעשיה - עומר

תוכנית 14/ בת/ 61

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: פארק תעשיה - עומר
מספר: 14/ בת/ 61
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה מגרשים, שינויים ביעודי קרקע ושינויים
בהנחיות ומגבלות בניה באיזור תעשיה קיים.
תעשיה קיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
ישוב: עומר
גוש: 100168 חלקה 1 (חלק), חלקה 3 (חלק).

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38581חלק2-46, 49-56, 61-73, 75-80
38582חלק14-15
168001חלק1, 3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/03/1996תאריך פרסום: 15/03/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4391. עמוד: 2313. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים19/02/1996תאריך פרסום בעיתון: 19/02/1996.
פרסום להפקדה ברשומות31/12/1995תאריך פרסום: 31/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4367. עמוד: 1070. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים10/12/1995תאריך פרסום בעיתון: 10/12/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/12/1995
החלטה בדיון בהפקדה30/04/1995
קבלת תכנית27/04/1995