פארק תעשיות מדע - "ת.מ.ר".

תוכנית רח/ 2005/ ו

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארק תעשיות מדע - "ת.מ.ר".
מספר: רח/ 2005/ ו
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת הוראות בדבר הכנת תכנית לאחוד וחלוקה מחדש ויעוד שטחים לתעשייה עתירות ידע, פארק עירוני, תחנת תדלוק, דרכים ושטח לתכנון מיוחד.
2. קביעת הוראות פתוח אזור התעשייה, טיפול נופי וגינון, כהמשך לפארק תמר א' ובהתחשב ביעודים במערכות הדרכים והתשתיות של נס ציונה.
3. קביעת מגבלות, הוראות ותנאים סביבתיים לשמירת איכות הסביבה.
4. קביעת הוראות לאכלוס, תפעול ואחזקה באזור התעשייה.
5. הקלה מתכנית מתאר ארצית 23, הקלה בקו בנין מציר מסילת הרכבת מ- 120 מ' ל- 30 מ' מציר המסילה הקיצונית למגרשי התעשייה ול- 50 מ' לפארק.
6.יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחמ"ש במנה של חברת החשמל.
7. הקלה מתכנית מתאר ארצית 22, גריעת 199 דונם מיער נטע אדם מוצע בתחום יער 3102.
8. הקלה מתכנית מתאר ארצית 3 , הקטנת קו בנין לכביש מספר 423 מ- 80 מ' ל- 43 מ' מציר הכביש, 24 מטר לדרך משולבת מגרש 900 (0 מטר מקצה רצועת הדרך) ו- 34 מטר מדרך מקומית מספר 6 (10 מטר מקצה רצועת הדרך).
9. קביעת הוראות בדבר הכנת תכנית לאיחוד וחלוקה מחדש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
פארק תעשיות מדע "ת.מ.ר ב'"

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3688חלק1, 10-12, 19-24, 29-31, 33-34, 37, 48, 53-67, 69-103, 119-1202-3, 8, 25, 32, 35-36, 45-46, 111
3695חלק14, 16, 18-19, 84, 86-88
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות26/06/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/10/2009
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית05/10/2009
פרסום להפקדה ברשומות11/08/2009תאריך פרסום: 11/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5986. עמוד: 5273. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים09/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט02/07/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/05/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית27/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה04/07/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/11/2002
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף10/10/2002
קבלת תכנית25/07/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות201102126/06/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות201000103/01/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים107930/10/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200900131/12/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800920/05/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200701014/05/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים50006/02/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים28827/12/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח22719/12/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200501304/07/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות