פארק תעשיות -עומר

תוכנית 14/ בת/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארק תעשיות -עומר
מספר: 14/ בת/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעשיות עתירות ידע
ע"י שינויים ביעודי קרקע והנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
ישוב: עומר
פארק תעשיות עומר
גוש:-38557חלקה -1 חלק
-100168חלקה -1חלק,חלקה -3חלק

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38581חלק2-80
38582חלק2-17
100168חלק1, 3
168001חלק1, 3, 5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/03/1994תאריך פרסום: 14/03/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4201. עמוד: 2763. שנה עברית: התשנד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/02/1994
החלטה בדיון באישור תכנית31/10/1993
החלטה בדיון בהתנגדויות31/10/1993
פרסום להפקדה ברשומות14/09/1993תאריך פרסום: 14/09/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4144. עמוד: 4425. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים26/08/1993תאריך פרסום בעיתון: 26/08/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/08/1993
החלטה בדיון בהפקדה27/06/1993
קבלת תכנית13/06/1993