פארקיון, גבע

תוכנית ג/ 8451

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פארקיון, גבע
מספר: ג/ 8451
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח הפיתוח המיועד לאתר נופש "פרקיון גבע"
בסמוך לקיבוץ גבע.
ב. קביעת הוראות פיתוח.
ג. התווית בינוי מנחה.
ד. מתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועגבע

תיאור המיקום:
ישוב: גבע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23081חלק1
23178חלק14, 17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים22/12/1996תאריך פרסום בעיתון: 22/12/1996.
פרסום לאישור ברשומות12/12/1996תאריך פרסום: 12/12/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4466. עמוד: 962. שנה עברית: התשנז .
החלטה בדיון באישור תכנית22/07/1996
פרסום להפקדה ברשומות28/02/1996תאריך פרסום: 28/02/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4386. עמוד: 2025. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים19/01/1996תאריך פרסום בעיתון: 19/01/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/12/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/12/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה11/12/1995
החלטה בדיון בהפקדה24/05/1995
קבלת תכנית02/03/1994