פדיה

תוכנית גז/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: פדיה
מספר: גז/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לא קיימת מטרה בתקנון

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרפדיה

תיאור המיקום:
פדיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3728חלק
3729חלק
4091חלק
4092חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/08/1962תאריך פרסום: 23/08/1962. מס' ילקוט פרסומים: 955. שנה עברית: התשכב .
פרסום להפקדה ברשומות11/02/1954תאריך פרסום: 11/02/1954. מס' ילקוט פרסומים: 333. עמוד: 581. שנה עברית: התשיד .
קבלת תכנית11/02/1954