פונדק הק"מ ה- 101

תוכנית 12/ 02/ 152/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: פונדק הק"מ ה- 101
מספר: 12/ 02/ 152/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תיירות מסחר ומגורים,
ע"י איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים,
התווית דרך גישה, קביעת ייעודי קרקע, זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.

עיקרי ההוראות:
1.שינוי תוואי כביש 90 והסדרת דרכי משנה לאזור פונדק הק"מ ה-101.
2.הקמת מרכז לטיפול בשפכים מקומי, מזרחית לכביש 90.
3.הקטנת קו בניין לכביש 90 ממערב, מ- 100 מ' ל- 40 מ' לש.צ.פ ו 70 מ' לבניה.
4.שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לדרך.
5.שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לתחנת דלק.
6.שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למתקנים הנדסיים.
7.שינוי יעוד מקרקע חקלאית למסחר ואירוח כפרי.
8.שינוי ייעוד משירותי דרך לאטרקציה תיירותית.
9.שינוי ייעוד משירותי דרך למסחר ואירוח כפרי.
10.שינוי ייעוד מאזור תיירות ונופש לאטרקציה תיירותית.
11.שינוי יעוד מאזור תיירות ונופש למלונאות ונופש.
12.שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לאטרקציה תיירותית.
13.שינוי ייעוד מדרך לשטח ציבורי פתוח.
14.שינוי ייעוד מדרך למסחר ואירוח כפרי.
15.שינוי ייעוד משטח מעורב מגורים ומסחר למסחר ואירוח כפרי.
16.שינוי ייועד מקרקע חקלאית לשטח ציבורי פתוח.
17.הגדרת הנחיות לבינוי ופיתוח השטחים הנ"ל.
18.הגדרת שלביות ביצוע לשינוי כביש 90 ודרכי המשנה.
19.קביעת ייעודי קרקע, זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות

תיאור המיקום:
פונדק הק"מ ה- 101 על כביש הערבה
בתחום מועצה אזורית חבל אילות

קואורדינטה X 212750
קואורדינטה Y 468625

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39083חלק1-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 02/ 152תכנית מיתאר לאזור באר - מנוחהשינוי
תוכנית12/ 03/ 136תוואי כביש צומת ציחור - בשור - מנוחהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות14/12/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר01/06/2009
פרסום להפקדה ברשומות24/05/2009תאריך פרסום: 24/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5955. עמוד: 4030. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים07/04/2009תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית06/04/2009
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט01/04/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/03/2009
החלטה בדיון בוולק"ח06/10/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית19/08/2008
החלטה בדיון בהפקדה13/03/2006
קבלת תכנית23/02/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות