פטור מהסדר חניה - רח' פטאי יוסף 16 תל אביב

בקשה ועדה מקומית 3669/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: פטור מהסדר חניה - רח' פטאי יוסף 16 תל אביב
מספר: 3669/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לפטור מהסדר חניה - תוספת בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפופטאי יוסף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6769חלק55
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2310קביעת שטח למלונאות בשיח ג'ארח.היתר בניה
תוכנית3440התווית דרך בין רח' רבי עקיבא ורח' המלך ג'ורג' 14היתר בניה
תוכנית2691קביעת יעודי קרקע במורדות הצפוניים של רכס ארמון הנציב.היתר בניה
תוכניתתא/ מ/ 1שינוי אחוזי הבניה תוספת קומות, מרווחים צפיפות, מרפסות וסגריתן.היתר בניה
תוכניתתא/ ע/ 1מרתפיםהיתר בניה
תוכניתתא/ ל/ 2שטחים מעבר לירקוןהיתר בניה
תוכניתתא/ חקביעת תקן חניה לשימושי הקרקע השונים והוראות בדבר הקמת קרן חניה וחניונים ציבורהיתר בניה
תוכניתתא/ ג/ 1תוכנית גגות תל-אביב-יפוהיתר בניה
תוכניתתא/ 406תכנית בנין ערים מס' 406היתר בניה
תוכניתתא/ 408תכנית מס' 408היתר בניה
תוכניתתא/ לתכנית מס' להיתר בניה
תוכניתמתוכנית מיתאר מקומית "מ"היתר בניה
תוכניתתמא/ 38תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמההיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'6817/03/2009