פטור מחיזוק מבנה - קהילת פאדובה 12

בקשה ועדה מקומית 3626/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: פטור מחיזוק מבנה - קהילת פאדובה 12
מספר: 3626/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשת פטור מחיזוק המבנה לפי סעיף 13.5 של תמא/ 38.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוקהילת פאדובה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6625חלק520
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 38תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמההיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'6128/01/2008
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'5626/03/2007