פטור מחיזוק מבנה

בקשה ועדה מקומית 3607/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: פטור מחיזוק מבנה
מספר: 3607/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
"להעביר לועדה המחוזית לקבלת פטור מהדרישה לחיזוק המבנה"

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6106חלק638
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף01/08/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'5016/07/2006