פטור מחיזוק מבנה

בקשה ועדה מקומית 3672/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: פטור מחיזוק מבנה
מספר: 3672/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פטור מחיזוק הבניין כולו לרעידות אדמה והסתפקות בחיזוק היחידה הנדונה בלבד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפודרך נמיר מרדכי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6107חלק181
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 1357שינוי לתכנית מפורטת מס' 856היתר בניה
תוכניתתא/ 856אדמות מזרח ת"אהיתר בניה
תוכניתתא/ ע/ 1מרתפיםהיתר בניה
תוכניתתא/ גבניה על גגות בתים.היתר בניה
תוכניתתא/ 247תכנית מפורטת מס' 247היתר בניה
תוכניתתא/ 540תכנית מס' 540היתר בניה
תוכניתתמא/ 38תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמההיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'7104/08/2009