פטור ממקום חניה

בקשה ועדה מקומית 3666/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: פטור ממקום חניה
מספר: 3666/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאשר פטור מהסדרת מקום חניה נוסף עבור דירה ששיטחה לאחר הרחבה הינו עד 121 מ"ר בכפוף לאישור הוועדה המחוזית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפורפידים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6627חלק351
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ מ/ 1שינוי אחוזי הבניה תוספת קומות, מרווחים צפיפות, מרפסות וסגריתן.היתר בניה
תוכניתתא/ 2308/ אשפור תנאי דיור במעוז אביבהיתר בניה
תוכניתתא/ ע/ 1מרתפיםהיתר בניה
תוכניתתא/ ל/ 2שטחים מעבר לירקוןהיתר בניה
תוכניתתא/ גבניה על גגות בתים.היתר בניה
תוכניתתא/ חקביעת תקן חניה לשימושי הקרקע השונים והוראות בדבר הקמת קרן חניה וחניונים ציבורהיתר בניה
תוכניתתא/ 2827שכ' מעוז אביב-הרחבות דיורהיתר בניה
תוכניתתא/ 3440הסדרת שטחי בניה בעת איחוד דירותהיתר בניה
תוכניתתא/ 2308תכנית מס' 2308היתר בניה
תוכניתתא/ 355תכנית מס' 355היתר בניה
תוכניתתא/ לתכנית מס' להיתר בניה
תוכניתתמא/ 38תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמההיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'6817/03/2009