פטור מסידור חניה ברח' בן יהודה 17 ת"א

בקשה ועדה מקומית 3610/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: פטור מסידור חניה ברח' בן יהודה 17 ת"א
מספר: 3610/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אישור פטור מסידור מקומות החניה החסרים בכפוף לאישור הועדה המחוזית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובן יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6909חלק60
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ חקביעת תקן חניה לשימושי הקרקע השונים והוראות בדבר הקמת קרן חניה וחניונים ציבורהיתר בניה
תוכניתתא/ עתכנית מיתאר מקוית "ע"היתר בניה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/07/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'5210/09/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'5106/08/2006