פטור מתקן חניה- רח' הכרמל 38 ת''א

בקשה ועדה מקומית 3679/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: פטור מתקן חניה- רח' הכרמל 38 ת''א
מספר: 3679/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה מהועדה המחוזית לאשר פטור מתקן חניה ברח' הכרמל 38 בתל אביב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהכרמל, רבינוביץ שפ"ר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6919חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 1200תכנית מפורטת מס' 1200היתר בניה
תוכניתתא/ ע/ 1מרתפיםהיתר בניה
תוכניתתא/ חקביעת תקן חניה לשימושי הקרקע השונים והוראות בדבר הקמת קרן חניה וחניונים ציבורהיתר בניה
תוכניתתא/ 287תכנית מס' 287היתר בניה
תוכניתתא/ 541תכנית בנין ערים מס' 541היתר בניה
תוכניתתא/ 675/ אתכנית מ ס' 675א'היתר בניה
תוכניתתא/ 680תכנית מס' 680היתר בניה
תוכניתתא/ 44תוכנית תא/ 44היתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'8108/11/2010
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'7709/03/2010
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'7526/01/2010